top of page

Personvern

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket. Her finner du Cloudberries generelle regler om behandling av personopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel e-post, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg.

 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med rekrutterings- og salgsprosesser av våre ansatte, kunder og interessenter.

Innsamling av personopplysninger

For å kunne innfri våre forpliktelser overfor deg som person trenger Cloudberries informasjon om deg.

Cloudberries samler inn informasjon til:

  • Interessent-administrasjon, møter og gjennomføring av salgs- og rekrutteringsprosesser

  • Markedsføring og oppfølging

 

Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg som person. 

Opplysninger om atferdsmønstre er å regne som personopplysninger, og dette registrerer vi ved besøk på våre hjemmesider. Adferdsmønster er for eksempel sidene du besøker, lenkene du klikker og på og det du skriver i skjemafelter.

 

Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre:

  • innsamlingen er lovbestemt

  • varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig

  • det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde

 

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med e-post ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at du aldri sender sensitive opplysninger som e-post. 

Ditt samtykke

Grunnlaget for Cloudberries behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert slik at formålet med bruk av opplysningene er klart.

Utlevering av personopplysninger

Cloudberries har taushetsplikt om personopplysninger. Cloudberries har et sentralt informasjonsregister. Det er kun nøytrale personopplysninger som kan utleveres til andre selskaper i konsernet for administrasjon, analyser og oppfølging, herunder markedsføring uten samtykke fra deg som person.

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om de opplysningene om deg vi behandler, hvor informasjonen er hentet fra og hvordan vi behandler dem. 

 

Cloudberries sin informasjonsplikt

Du skal informeres når vi samler inn personopplysninger om deg. Vår informasjonsplikt gjelder selv om du har samtykket til innsamling.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er mangelfulle eller unødvendige.

 

Cloudberries vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle det formålet vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at så lenge et avtaleforhold eksisterer vil opplysningene være registrert.

Opplysningene kan likevel behandles til annet formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare lenger vil ikke bli slettet etter ovennevnte frister.

Behandlingsansvarlig i Cloudberries

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingssansvarlig er ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler inklusive at krav til internkontroll og informasjonssikkerhet er etablert.
 

Behandlingsansvarlig i Cloudberries – Rollen som behandlingsansvarlig er delegert fra Administrerende direktør til Chief Technology Officer (CTO)

 

Databehandler er den underleverandør som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, for eksempel våre underleverandører av IKT tjenester.

bottom of page