top of page

Bloggserie om innovasjon, del 5: Introduksjon til åpen og lukket innovasjon

Så langt har jeg fokusert på det grunnleggende om innovasjon i mine blogginnlegg. I tilfelle du har gått glipp av disse innleggene, har du kanskje lyst til å begynne å lese her: Hva er innovasjon Innovasjonsprosessen 5 steg

Fremover ønsker jeg å gjøre dypdykk i enkelte tema, samt utvide med andre viktige temaer rundt innovasjon. Foruten å ta oss ulike steg i innovasjonsprosessen, ønsker jeg blant annet å rette fokus på knytning og avhengighet mellom Innovasjon og Digital Transformasjon - er det ett og samme? I tillegg vil jeg forsøke å belyse sammenhengen mellom Innovasjon og "Digital Disruption", samt forsøke å sette noen pilarer for hvordan vi møter og fronter en mer "Disruptiv" hverdag. Det blir som sagt mange flere dypdykk som jeg selv tror blir både spennende og viktig for å forstå hva som forventes av virksomheter og oss inn i innovasjonsalderen.

Noen vil kanskje spørre seg - hvorfor vente med digital innovasjon og transformasjon? Ja vi kunne ha startet der alle fokuserer - rett på hvordan man digitaliserer og eventuelt hvordan vi transformerer (digital transformasjon). Dette er viktige temaer - helt klart, men jeg tror det er viktig å starte med forståelse av begrep, typer innovasjon, samt prosesser for innovasjon. Det skal også nevnes at digital innovasjon og transformasjon handler mer om strategi, prosesser og omstilling nødvendig for å sikre at vi er skodd for henge med i et stadig raskere endringer, enn bare teknologi. Vårt primære mål, er å bidra til en økt forståelse for hva innovasjon er, strategier og prosesser knyttet til innovasjon, samt hvordan innovasjon kan være et fundament for å vokse i fremtiden.

Før vi gir oss i kast med den digitale delen av innovasjon og transformasjon, så ønsker jeg kjapt å svinge innom noen viktige begreper som er spesielt relevant. Åpen og lukket innovasjon, hvorfor bør vi velge den ene fremfor den andre, og hva er viktig å vektlegge når vi gjør noen strategiske valg rundt åpen eller lukket innovasjon. Tror det er viktig å få med seg før vi begynner å snakke om strategier og metoder for digital transformasjon.

Hva betyr åpen og lukket Innovasjon?

For å sitere Henry Chesbrough: «Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. [This paradigm] assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology.»

Tror jeg avstår fra å gjøre en direkte oversettelse, men kan konstatere at essensen egentlig er å bygge en plattform hvor ideer flyter åpent fra kunder, ansatte og andre interessenter som f.eks. partnere og leverandører. Dette gjør at man kollektivt kan både fange opp nye ideer, forvalte eksisterende, som igjen kan føre til ny innovasjon.

Som nevnt tidligere så opplever de fleste virksomhetene en økende endringstakt, raskere skiftende omgivelser og stadig endrede rammebetingelser, disruptiv innovasjon og skiftende teknologi endrer landskap og terreng kontinuerlig, samt at vi blir utfordret hele tiden gjennom nye gründervirksomheter og start-ups. Dette har gjort at åpen innovasjon i økende grad er relevant for de fleste virksomheter. Selskaper i dag har sjelden mulighet (eller økonomi) til å etablere og bygge egne forskningsavdelinger, inkludert både ressurser, kompetanse, utstyr til å drive dette fremover i større eller mindre skala. I stedet har flere og flere etablert et bevisst forhold til, og strategier om å nyttiggjøre seg av både prosesser, kompetanse og patenter fra andre selskaper - som igjen gjerne kalles "inbound open innovation". Åpen innovasjon, hvor deling av informasjon retter seg utover, hvor patenter, prosesser og løsninger deles gjerne utenfor eget selskap (gjennom lisensiering, joint ventures, eller spin-offs), blir ofte omtalt som "outbound open innovation".


Forskjellig holdninger knyttet til åpen Innovasjon og lukket Innovasjon:


Det motsatte av åpen innovasjon er (åpenbart) lukket Innovasjon. Dette er den tradisjonelle tilnærming til innovasjon hvor innovasjon er forankret i interne prosesser, avdeling, kompetanse og mennesker. Lukket Innovasjon har som formål å styre og ha kontroll på hele innovasjonsprosessen.


Endrede rammer og forutsetninger for innovasjon som bidrar mer til åpen innovasjon

 1. Globalisering: Fjerner gamle barrierer og hindringer for samarbeid, samt åpner opp for nye markeder, introduserer nye konkurrenter og tilgang til kunnskap, kompetanse og erfaring globalt. I seg selv er dette en bidragsyter til at bedrifter innoverer raskere nå, og tilpasser seg nye muligheter mye raskere enn tidligere og at virksomheter trenger en mer åpen tilnærming til innovasjon.

 2. Produktkompleksitet: Vi har passert punktet hvor selv de store selskapene har råd til, kompetanse til, eller rammene til å gjøre all innovasjon innenfor selskapets fire vegger. Ta for eksempel bilindustrien: 80 % av innovasjon innenfor bilindustrien er innenfor området elektronikk og software. På samme tid, har de fleste selskaper et enormt fokus på kjernekompetanse. Følgen av dette er at man søker å partner opp for å sikre tilgang på ressurser og kompetanse for å kunne konkurrere effektivt, uten å måtte forholde seg til kompleksitet og kostnader for å gjøre dette innenfor virksomhetens vegger.

 3. Muligheter både innenfor og på tvers av segmenter og sektorer: "Inter-industry segments" er det nye begrepet. Et eksempel er krysningen mellom mellom matprodusenter og farmasøytisk industri: helseprodukter og funksjonell mat. Undersøkelser viser at åpen innovasjonsmodeller er mest vanlig i sektorer som er karakterisert som teknisk fundert, global, og krav til teknisk spesialkompetanse.

Hva er så fordelen med åpen innovasjon?

De viktigste - for uten å få nye veier til å øke lønnsomhet - er å minimalisere risiko og redusere kostnader knyttet til innovasjon. Åpen innovasjon vil medføre en større bredde i både ideer, muligheter og kompetanse, samtidig som man reduserer de tekniske og markedsmessige risikoene knyttet til Innovasjon. I tillegg vil Åpen Innovasjon kunne gi din virksomhet konkurransefordeler gjennom både partnerskap, bredere plattform og muligheter. I tillegg - gjennom Åpen Innovasjons strategi, vil man kunne etablerer en plattform som er tilpasset en stadig og hyppigere endringer i marked, produkter og teknologi.

Ulike modeller for åpen Innovasjon:


Tre former for åpen innovasjon:

 1. Utenfra og inn - åpen innovasjon: Modellen referer til bruk av ekstern kilde til innovasjon. Et virksomhet kan f.eks. lisensiere en teknologi som er utviklet av andre, integrere dette i egne komponenter, produkter og tjenester for innovasjon.

 2. Innenfra og ut - åpen innovasjon: Bruk av eksterne partnere eller metoder for å utvikle og kommersialisere innovasjon. Man kan lisensiere ut produkter til andre firma for å få bistand i utvikling av produkt eller tjeneste. Det kan også være at man ønsker å lisensiere produktet til andre for videre distribusjon.

 3. Paret innovasjonsprosess: Denne kombinerer de to overnevnte. I stedet for å dele eksisterende ressurser og kompetanse, jobber man sammen for å videreutvikle ny kunnskap og løsninger. Slikt samarbeid kan medføre tette integrasjoner eller samarbeid, som f.eks. "joint Venture", eller en løsere kobling som f.eks. innovasjonskonkurranse. Virksomheter tilnærmer seg åpen innovasjon som oftest for å redusere kostnader og risiko knyttet til det å drive produktutvikling. Men - man ser mer og mer at det etableres samarbeide ut fra en overbevisning/ ønske om å ta del i både interne og eksterne innovasjonsprosesser for å forbedre egne tjenester og produkter, samt det å skape seg et nødvendig konkurransefortrinn.


Denne modellen beskriver litt ulike tilnærminger, og som viser fordel og ulemper knyttet til åpen innovasjonsmodell:


Avhengig av hvilken type virksomhet, tilgang på ressurser og kompetanse, teknologi og modenhet er med på å avgjøre hvilken tilnærming som er relevant for din virksomhet på gitt tidspunkt. Hvor man bør være i matrisen vil også utvikle seg over tid.

Hvordan tilnærme seg åpen innovasjon - 7 ting man bør tenke på:

 1. Forhold til egen "Intellectual Property" (IP) må vurderes. Det å bygge og understøtte en strategi som fordre åpen diskusjon og samarbeid både internt og eksternt vil være viktig, men samtidig også ha det klart for seg, samt bygge en klar policy på hvem eier hva.

 2. Det å etablere kontakt og knytt forbindelse til dine viktigste interessenter vil være viktig. Det kan være kunder, institusjoner, eventuelt andre som du ser kan være med å bidra inn mot din strategi, visjon eller mål. Et eksempel kan være å involvere kundene i utvikling av nye produkter og tjenester blant annet gjennom konkurranser, idedugnader o.l. En annen mulighet kan være å finne skjulte talenter og ressurser i egen organisasjon.

 3. Spre det glade budskap. La alle relevante parter bli oppmerksom på man åpner opp for å innovere ut over virksomhetens grenser. Vær åpen for - og sørg for - å motta både innspill og ideer, samtidig som man sikrer at man er en del av prosessen på alle forslag som kommer inn. Både eksterne og interne. Det vil kunne lønne seg på sikt.

 4. Videreføre og forvalte eksisterende relasjoner. Det gjelder også å engasjere og involvere eksisterende leverandører. Sørg for å la de få en sjanse til å bli din nye strategiske partnere videre fremover. Få på plass kontrakter og avtaler som sikrer begge parter full konfidensialitet når vi nå starter å dele ideer og IP. Vær åpen på hvor du vil og dine langsiktige mål og strategier. Sørg for å kvitte deg med alle bakroms diskusjoner og avtaler. Bygg heller mer strategiske og transparente forhold, samt forretningsmodell sammen med dine leverandører.

 5. Få på plass en kunnskapsdatabase og/eller måleverktøy for å sikre en god prosess og måleparametere fra ide frem til ferdig produkt. Vi trenger å få på plass nødvendige verktøy og prosesser for å sikre at vi gjør de riktige tingene til riktig tid, fanger opp eventuelle feil, og at vi har riktig fokus og fremdrift. Dette er nødt til å bli en del av selskapets fremtidige kultur.

 6. Samarbeid - Konkurrenter / lignende organisasjoner: Om mulig - bli det selskapet som tar grep om deres felles utfordringer innenfor din industri og/eller bransje. Ta både eierskap og lederskap i det å adressere utfordringer og problemer som er relevant for din industri / bransje. Dette er din mulighet til å få jobbet sammen med dine konkurrenter og partnere for å løse de utfordringene som spenner på tvers av din industri og bransje. Dette kan være blant annet reguleringer, sikkerhet o.l.

 7. Ansvar og bevisstgjøring: Her er rommet for party og belønning. I tillegg til å ansvarlig gjøre enkelte og/eller team - både internt og eksternt, så er det viktig å markere og belønne initiativ, samarbeid og oppnådde resultater av åpen innovasjon for å fremme ytterligere initiativ for samarbeid. Samarbeid - både internt og eksternt - må verdsettes for å gi grobunn og kultur for samarbeid for å oppnå nye muligheter, nye ideer og nye innovasjoner.


Eksempler på åpent samarbeid - Innovasjon:


Lego Lego er et eksempel på hvordan det å involvere og engasjere brukere gir verdi. De aktiviserer sine brukere gjennom følgende sider “create and share” og “Lego Ideas”. Førstnevnte er en community hvor medlemmene deler desig og bilder av sine ideer, mens “Lego Ideas” sikter mot nye produkt utgivelser. Et eksempel er mini-Big Bang Theory Lego set, som er et community basert produkt som har sin opprinnelse i “Lego Ideas”. Når en ide blir støttet av mer enn 10.000 medlemmer, så blir design evaluert av Lego, og kan deretter slippes i butikken under Lego Ideas produkt emblem. Mini-Big Bang Theory to omtrent 10 måneder fra ide til det ble satt i produksjon.


Når en produkt ide blir godkjent for produksjon, vil de medlemmene hvor ideen kom fra bli belønnet / betalt. Et par andre eksempler er “Adventure Time Themed set” og “The Beatles - Yellow submarine set”. Disse forumene gir Lego tilgang til tusenvis av nye ideer årlig, og gjør at de har jevn tilflyt av nye og fristilte ideer som noen allerede står klare til å kjøpe.


Samsung Et annet eksempel er Samsung. Samsung blir ofte dratt frem som en av de mest innovative selskaper. De har selvsagt en stor forskning og utviklingsavdeling, men er også en stor aktør innenfor åpen innovasjon, spesielt fokus på startups. Samsungs deler sin åpen innovasjonsmodell inn i 4 kategorier:

Partnership

Venture

Accelerators

Acqusitions

Partnership: Dette dreier seg i hovedsak samarbeid mellom selskaper. Typisk vil partnerskap ha mål om at ny funksjonalitet skal integreres i Samsungs eksisterende produkter.

Ventures: Investeringer i tidlig startups. Disse kan gi både lønnsomhet gjennom både salg, men også gjennom ny teknologi som Samsung kan dra nytte av senere. Et eksempel er investering i Mobeam. Mobil betalingsløsning.

Accelerators: Støtte og gi startups nødvendig miljø og muligheter for innovasjon. Samsung tilbyr selskaper både støtte, miljø og sted for utvikling, samt ressurser fra egne rekker.

Acquisitions: Målet er å hente inn startups som jobber med innovasjon som er del av kjernen til Samsungs strategiske områder i fremtiden.Om skribenten

Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring fra med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer. Ta kontakt med Richard for å høre hvordan Cloudberries kan hjelpe organisasjonen din til å komme i gang med innovasjon richard.johnsen@cloudberries.no.

Comments


bottom of page